MONSANTO GEBRUIKSVOORWAARDEN
Welkom. Deze website is één van de vele websites die wereldwijd door Monsanto ter beschikking gesteld worden en die informatie, producten, diensten, Inhoud (hieronder gedefinieerd) en verschillende andere functionaliteiten aanbieden aan Bezoekers, al dan niet gericht op een specifieke regio in de wereld of op specifieke productlijnen. Hoewel de Inhoud van deze websites kan verschillen van website tot website en van regio tot regio, zijn deze Gebruiksvoorwaarden normalerwijze van toepassing op elke Website.

Uw gebruik van deze Website is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en aan de licenties en toelatingen hierin vervat. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een contract met u. Een link naar deze Gebruiksvoorwaarden is zichtbaar geplaatst op de homepage van deze Website en zal ononderbroken ter uwer beschikking gesteld worden.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE, STEMT U IN MET ELK VAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN EN WORDT U GEACHT DEZE TE BEGRIJPEN.

ALS U NIET MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AKKOORD GAAT, GEBRUIK DEZE WEBSITE DAN NIET.

Monsanto kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door nieuwe Gebruiksvoorwaarden op deze Website te posten. Door deze Website verder te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door elk van dergelijke herzieningen, wat u ertoe noopt deze pagina regelmatig te bezoeken om de op dat ogenblik geldende Gebruiksvoorwaarden waardoor u gebonden bent vast te stellen.

In zoverre één van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar is onder de lokale wetgeving van het land van waaruit deze Website bezocht wordt, zal die bepaling afgescheiden worden van deze overeenkomst en zal de rest van deze overeenkomst van kracht blijven. Het niet uitoefenen of het niet afdwingen door Monsanto van enig recht of enige bepaling vervat in deze Gebruiksvoorwaarden, zal geen afstand vormen van dat recht of die bepaling. Het bezoeken van deze Website vanuit een land waarin de Inhoud van deze Website illegaal is, is ten strengste verboden en maakt een schending uit van deze Gebruiksvoorwaarden. Als u ervoor kiest deze Website te bezoeken vanuit zulke locatie, dan doet u dat op eigen initiatief en op eigen risico. U bent verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetten.

Niet alle producten, programma’s en diensten die op een Monsanto Website omschreven worden, zijn beschikbaar in elk land. Bij twijfel, gelieve dan een lokale Monsanto vertegenwoordiger in uw gebied te contacteren om te bepalen wat er precies voor u beschikbaar is. De persoon die een op de Website beschreven Monsanto product wenst te gebruiken, moet de richtlijnen op het productetiket volgen en alle toepasselijke wetten en regelgevingen die betrekking hebben op dat product naleven.

Enkele Definities
Hieronder volgen een aantal definities die uitleg geven bij bepaalde terminologie die in deze Gebruiksvoorwaarden wordt gehanteerd.

• De woorden “U” en “Uw” verwijzen respectievelijk naar vennootschappen of andere bedrijfsentiteiten en hun vertegenwoordigers, en naar individuen die deze Website gebruiken voor persoonlijke zaken.
• “Monsanto” verwijst naar Monsanto Company en naar elk van haar dochterondernemingen en filialen.
• “Wij”, “Ons” en andere eerste voornaamwoorden verwijzen naar Monsanto.
• “Website” betekent de homepage en alle verbonden pagina’s die rechtstreeks toegankelijk zijn via de homepage of via bijkomende links, exclusief websites van derden die niet onderhouden of gesponsord worden door Monsanto.

Naleving van de lokale wetgeving
Monsanto opereert vanuit haar wereldhoofdkwartier in St. Louis, Missouri, VS. Deze Website kan echter bestuurd worden vanuit het wereldhoofdkwartier, vanuit elk van de vele Monsanto afdelingen en filialen in de wereld, of namens Ons gehost worden door een derde.
Monsanto verklaart en waarborgt geenszins dat de materialen op deze Website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in alle locaties in de wereld van waaruit deze gezien kunnen worden.

Merken
De merken, handelsnamen, dienstmerken en logo’s (“de Merken”) die gebruikt en weergegeven worden op deze Website, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde Merken van Monsanto en derde partijen. Tenzij dit anders vermeld wordt op de Website, kan niets op deze Website geïnterpreteerd worden als zijnde het stilzwijgend verlenen van een estoppel of van enige andere licentie of van het recht tot gebruik van enig Merk op deze Site zonder de geschreven toestemming van Monsanto of van de derde die eigenaar is van dat Merk. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de Website, mag de naam van Monsanto Company of het Monsanto logo niet gebruikt worden zonder voorafgaande geschreven toestemming van Monsanto, ook niet voor een advertentie of publiciteit met betrekking tot de distributie van materialen op deze Website.

Uw gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal op deze Website
De tekst, Merken, logo’s, tekeningen, figuren, foto’s, videobestanden, de functionaliteit van de applicatie, of enige andere vorm van digitale media en hun voorstelling op deze Website (“Inhoud”) zijn allen onderworpen aan het octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht en enige andere vorm van intellectuele eigendomsbescherming. Het auteursrecht in de ordening van en/of onderdelen van alle op deze Website door Monsanto ter beschikking gestelde materiaal, met inbegrip van doch niet beperkt tot de Website-Inhoud, is eigendom van Monsanto of van de originele ontwerper van het materiaal. Monsanto verleent U een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de materialen op deze Website ter goeder trouw te gebruiken en weer te geven voor niet-commerciële doeleinden die verbonden zijn aan uw interactie met deze Website. De licentie omvat het recht om deze materialen te printen, maar enkel voor de hierboven vermelde niet-commerciële doeleinden. Tenzij anders bepaald, hebt u niet het recht om dergelijke materialen te kopiëren, weer te geven, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, te wijzigen, te bewerken, afgeleide werken te maken, aan reverse engineering te doen, enige code, script of software waarmee de site is opgebouwd te ontleden, of om dergelijke materialen op eender welke wijze te veranderen of te verbeteren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot op elektronische wijze, op mechanische wijze, door middel van een fotokopie, opname of anderszins, zonder de geschreven toestemming van Monsanto of van de auteursrechthebbende. Deze licentie eindigt automatisch en zonder kennisgeving als U een van deze Gebruiksvoorwaarden schendt. Bij beëindiging dient U alle gedownloade of geprinte materialen die U verkregen hebt van deze Website te vernietigen. Monsanto behoudt zich alle andere rechten voor die niet uitdrukkelijk verleend zijn door deze licentie.

De voorgaande beperking is niet van toepassing op “Material Safety Data Sheets” (MSDS) of op productetiketten die verstrekt kunnen worden op de Website en die bedoeld zijn voor reproductie en gebruik.

Confidentiële of Geheime Informatie
Monsanto streeft ernaar om het publiek brede toegang te geven tot informatie over haar producten en diensten. Het is daarbij niet de intentie van Monsanto om afstand te doen van de intellectuele eigendomsrechten die Monsanto heeft in de informatie op deze Website overeenkomstig het toepasselijk recht, met inbegrip van doch niet beperkt tot bedrijfsgeheimen.

Monsanto heeft beleidslijnen en procedures die zijn ontworpen om de publiekmaking op deze Website te vermijden van informatie die Monsanto als confidentieel of als bedrijfsgeheim beschouwd. Indien u echter op een bepaald moment confidentiële informatie of bedrijfsgeheimen verkrijgt via deze Website die onopzettelijk openbaar werden gemaakt door Monsanto, gaat U ermee akkoord om ter goeder trouw te handelen, en om de vertrouwelijkheid van deze informatie te erkennen en te respecteren. U gaat er tevens mee akkoord om geen enkele vertrouwelijke informatie of informatie betreffende bedrijfsgeheimen bij te houden, te gebruiken of te delen met anderen, en na Monsanto hiervan op de hoogte te hebben gebracht, elke kopie van de in uw bezit zijnde informatie, in gelijk welke vorm, te vernietigen.

Gebruikersnamen en paswoorden
Als deze Website u toelaat een Gebruikersnaam en een Paswoord te creëren of een toegewezen Gebruikersnaam en Paswoord te gebruiken teneinde toegang te krijgen tot bepaalde functies op deze Website, dan geldt het volgende:

• U gaat er mee akkoord om de Website enkel te gebruiken voor rechtmatige doeleinden.
• Wanneer u een Gebruikersnaam registreert, gaat u er mee akkoord dat u enkel accurate en waarheidsgetrouwe informatie over uzelf zal gebruiken en u geen andere persoon zal imiteren of een valse identiteit zal aannemen.
• U gaat er mee akkoord ons onmiddellijk in kennis te stellen van elk niet-geautoriseerd gebruik van uw Paswoord, van uw Gebruikersnaam, van de Website, of van elke andere schending van de veiligheid. (U kan uw kennisgeving aan ons bezorgen via de “Contacteer Ons” link op deze Website).
• U gaat er mee akkoord uw Gebruikersnaam en Paswoord niet mee te delen aan andere personen.
• U gaat er mee akkoord om de volledige verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor alle risico’s die voortkomen uit het gebruik van de Website door u of enig ander persoon die uw Gebruikersnaam en Paswoord gebruikt.
• Monsanto behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en naar eigen goeddunken de Website aan te passen of stop te zetten, alle informatie of andere Inhoud die de Website bevat aan te passen of stop te zetten, of uw Paswoord en Gebruikersnaam en uw gebruik van de Website te beëindigen, voor om het even welke reden of zonder reden. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt door alle op deze Site verrichte activiteiten die kunnen worden gelinkt of teruggebracht worden naar uw Gebruikersnaam en Paswoord.

Transacties
Voor elke Monsanto Website die u toelaat bestellingen te plaatsen of andere transacties met Monsanto af te sluiten, kunnen bijkomend gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn van externe dienstverleners waarmee wij samenwerken in de context van zulke transactie. Deze externe dienstverleners kunnen deze gebruiksvoorwaarden weergeven op de websites of de links die u toelaten een bepaalde transactie te verrichten of te vervolledigen. Gelieve zorgvuldig de beleidslijnen, de gebruiken en de regels van deze externe partijen na te lezen, en deze te begrijpen vooraleer u een transactie afsluit. Klachten, vorderingen, bezorgdheden of vragen aangaande producten van derde partijen, dienen gericht te worden aan die derde partij.

De Verenigde Staten en andere overheden reguleren de import en de export van producten en informatie. U gaat er mee akkoord dat, in de mate waarin zulke wetten op u of op de transactie die u wenst af te sluiten met Monsanto van toepassing zijn, u aan al deze import- en exportwetten en reguleringen zal voldoen en dat u geen producten of diensten die u aankoopt of verkoopt via de Website zal importeren, exporteren of wederuitvoeren naar landen of personen die verboden zijn onder de toepasselijke import- en exportwetten.

Door een transactie af te sluiten met Monsanto via deze Website, geeft u aan dat u zich niet bevindt in een land waar zulke import/export verboden is of dat u geen persoon of entiteit bent waarvoor zulke import/export verboden is. U bent verantwoordelijk voor de naleving van de wetten in uw jurisdictie aangaande import, export en wederuitvoer.

Aanvaardbaar Gebruik van deze Site
Het is u uitdrukkelijk verboden om onze Websites of Inhoud te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen ertoe aan te zetten onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om internationale, federale of deelstatelijke regelgeving, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om een inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen of om deze te schenden; (e) om iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, in diskrediet te brengen, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te geven; (g) om virussen of andere schadelijke codes die zullen of kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of de werking van onze Sites, van andere websites of van het Internet kunnen aantasten, te up te loaden of over te brengen; (h) om persoonlijke informatie van andere te verzamelen of op te sporen; (i) om te spammen, te phishen (emailfraude), te pharmen (fraude door omleiding van het web-verkeer), te pretexten, te spideren, te crawlen, of te scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsfuncties van onze Websites, van andere websites of van het Internet aan te tasten of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van onze Websites te beëindigen wegens schending van dergelijk verboden gebruik.

Uw privacy
In de mate dat deze Website Persoonlijke Informatie over u verzamelt, zal ons gebruik van die informatie onderworpen zijn aan Monsanto’s Privacybeleid, dat geraadpleegd kan worden via de volgende link: http://www.monsanto.com/global/uk/privacy-policy/pages/privacybeleid-van-monsanto-nl.aspx.

Verwijzen Van en Naar Deze Site
Iemand die naar deze Website verwijst, moet alle toepasselijke wetten naleven. Een website die verwijst naar Monsanto’s Website:

(a) mag verwijzen naar de Inhoud op deze Website, maar mag deze niet dupliceren;
(b) mag geen navigatieprogramma of border environment creëren rond de Inhoud op deze Website;
(c) mag niet doen uitschijnen dat Monsanto de producten op deze Website onderschrijft;
(d) mag geen verkeerde voorstelling geven van de relatie met Monsanto;
(e) mag geen verkeerde informatie over Monsanto’s producten of diensten geven;
(f) mag Monsanto’s merken niet gebruiken zonder daarvoor de uitdrukkelijk geschreven toestemming te hebben verkregen; en
(g) mag geen Inhoud bevatten die geïnterpreteerd kan worden als onsmakelijk, beledigend of controversieel, en mag enkel Inhoud bevatten die geschikt is voor alle leeftijdsgroepen.

Monsanto controleert niet en is niet verantwoordelijk voor de Inhoud op de websites van derden (i.e. niet-Monsanto entiteiten) die linken naar deze Website of waarnaar deze Website linkt en is niet verantwoordelijk voor enige verandering of updates van deze websites. Monsanto biedt u deze links enkel aan voor uw gemak, en het weergeven van een link impliceert geenszins dat Monsanto deze website onderschrijft.

Garantiedisclaimer
DE INHOUD OP DEZE SITE WORDT VERSTREKT “AS IS” EN “MET ALLE FOUTEN”. MONSANTO GEEFT GEEN enkele GARANTIE OF VERKLARING, EXPLICIET OF IMPLICIET, OMTRENT het gebruik, de beschikbaarheid, de inhoud, de juistheid, de gepastheid of de prestaties van deze site. Als gebruiker aanvaardt u alle risco’s en verantwoordelijkheden DIE GEPAARD GAAN MET uw gebruik of niet-gebruik van deze site, en Monsanto GARANDEERT NIET DAT de inhoud die verschijnt op dEze site of gedownload WORDT van deze site compatibel is met uw computer of vRIJ IS VAN FOUTEN OF VIRUSSEN. Geen enkele werknemer, agent of vertegenwoordiger van monsanto is gemachtigd om deze garantie AAN te passen of te wijzigen. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGSTAAN DOET Monsanto afstand van alle andere garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van doch niet beperkt tot de impliciete garanties van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, en de niet-inbreuk wat betreft de site en de inhoud ervan. IN BEPAALDE rechtsGEBIEDeN IS de uitsluiting of de beperking van incidentele schade of gevolgschade, of de beperking van de duurtijd van een IMPLICIETE GARANTIE NIET TOEGESTAAN, DERHALVE ZIJN DE HIERBOVEN GENOEMDE beperkingen of uitsluitingen MOGELIJKS NIET OP U VAN TOEPASSING.

Monsanto behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site te wijzigen of te verwijderen, of om uw gebruik van de site te schorsen of te beëindigen op eender welke manier, op eender welk tijdstip en voor om het even welke reden, zonder voorafgaande kennisgeving, en Monsanto zal op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor mogelijke gevolgen van dergelijke actie.

Gelieve er rekening mee te houden dat deze site informatie kan bevatten omtrent ons bedrijf en onze verwachtingen voor de toekomst. Die informatie was actueel op het ogenblik dat deze op de site werd geplaatst; monsanto verbindt er zich echter niet toe om deze informatie te updaten of te herzien in het licht van nieuwe informatie of andere ontwikkelingen. daarenboven, Hoewel de informatie op deze site Te goeder trouw wordt aangeboden en geacht wordt juist te zijn, maakt Monsanto geen verklaringen of garanties over de volledigheid en de juistheid van de informatie of van de sites gelinkt aan deze site.

Bepaalde inhoud op deze site is de eigendom van derden, en wordt gebruikt met hun toestemming. de opinies van derden reflecteren niet noodzakelijk de opinie van Monsanto company.

Het gebruik van “cookies” en tracking technologie. Monsanto en haar dienstverleners maken gebruik van industriële praktijken en methodes, inclusief van cookies en andere tracking technology, met inbegrip van doch niet beperkt tot clear gifs, web beacons, ip-adressen, logbestanden, etc (“web tracking technologie”), teneinde Monsanto toe te laten de bezoekers en de pagina’s die een bezoeker bekijkt tijdens elke sessie te beoordelen. Monsanto kan informatie die verzameld werd in het kader van het gebruik van de tracking technologie koppelen aan persoonlijke informatie. Door verder gebruik te maken van deze website geeft u uw toestemming voor het gebruik van deze tracking technologie en voor elk rechtmatig gebruik van persoonlijke en niet-persoonlijke informatie verzameld via de tracking technologie op de website of via de tracking technologie gebruikt door Monsanto’s externe dienstverleners.

De voorgaande garantiedisclaimer is niet van toepassing op productgaranties op etiketten van producten die op de Website afgebeeld kunnen zijn. Voor zulke producten bepaalt de garantie die op het etiket staat Monsanto’s aansprakelijkheid met betrekking tot dat product.

Beperking van Monsanto’s Aansprakelijkheid
Door het gebruik van deze website erkent u: (1) dat uw gebruik van deze website op eigen risico is; (2) dat u de volledige verantwoordelijkheid draagt voor alle kosten verbonden met het noodzakelijke onderhoud of herstel van de apparatuur die u gebruikt om de site te gebruiken; en (3) dat Monsanto niet aansprakelijk zal zijn voor enige schade van welke AARD OOK, verbonden aan uw gebruik van of uw onvermogen om deze website te gebruiken, met inbegrip van doch niet beperkt tot de onmogelijkheid om de site te gebruiken, een fout, weglating, onderbreking, computervirus, of netwerk of internetstoring of met inbegrip van doch niet beperkt tot enige directe, indirecte, strafrechterlijke, incidentele, speciale, compenasatoire of gevolgschade, verlies van winst en/of verlies van of schade aan data of eigendom, ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of op eender welke andere basis, zelfs als Monsanto geadviseerd is over de mogelijkheid dat zulke schade zou ontstaan.

Als uw gebruik van deze website resulteert in de nood aan onderhoud, herstel of de verbetering van apparatuur of data, draagt u hiervan alle kosten.

Sommige staten of landen staan de uitsluiting of de beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, derhalve zijn de hierboven genoemde beperkingen of uitsluitingen misschien niet op u van toepassing.

Uw verplichting tot vrijwaring
U gaat er mee akkoord Monsanto, haar filialen en hun respectieve directeurs, functionarissen, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle schade, vorderingen en kosten, met inbegrip van de erelonen van advocaten, die voortvloeien uit uw gebruik van deze Website of misbruik van enige informatie afkomstig van de Website of uw overdracht van informatie, data, materiaal of Inhoud van de Website.

Toekomstgerichte verklaringen
Bepaalde verklaringen weergegeven op deze Website zijn “vooruitziende verklaringen”, zoals bijvoorbeeld verklaringen omtrent de verwachte financiële resultaten van de onderneming, de huidige en toekomstige productprestaties, wettelijke goedkeuringen, business- en financiële plannen en andere niet-historische feiten. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en de op dit ogenblik beschikbare informatie. De huidige prestaties en resultaten van de onderneming kunnen echter materieel verschillen van de omschreven of geïmpliceerde prestaties in zulke vooruitziende verklaringen nu deze verklaringen gebaseerd zijn op factoren die risico’s en onzekerheden inhouden. Factoren die dergelijke verschillen kunnen veroorzaken of die hiertoe kunnen bijdragen zijn onder andere: mededinging; onvoorziene uitgaven die verband houden met de bescherming van intellectuele eigendom, regelgevingskwesties, en publieke aanvaarding van biotechnologische producten; het succes van het onderzoek en ontwikkeling; rechtszaken; ontwikkelingen met betrekking tot buitenlandse activiteiten; overnames; grondstoffenprijzen; regelgeving betreffende de productie; voorraadniveaus; de mogelijkheid van de onderneming om financiering en betalingen te krijgen voor de producten die zij verkoopt; weersomstandigheden; natuurrampen en ongelukken; en andere risico’s en factoren zoals opgenomen in meest recente periodieke registratie bij de SEC (US Securities and Exchange Commission) van de onderneming. Men moet geen al te groot vertrouwen stellen in deze vooruitziende verklaringen, welke enkel actueel zijn op de datum van publicatie op de Website. Monsanto verbindt zich er geenszins toe om een vooruitziende verklaring te updaten of eender welke andere factor die de actuele resultaten zou kunnen beïnvloeden.

Publiciteit die op de Website kan verschijnen
Mocht er enige publiciteit verschijnen op de Website voor een product of dienst die door een ander als Monsanto aangeboden wordt, dan onderschrijft, garandeert of waarborgt Monsanto dat product of die dienst niet en zal ze daar bovendien geen partij bij zijn, noch op enigerlei wijze toezien op de transactie tussen u en de externe aanbieder van producten of diensten. Met betrekking tot de aankoop van een product of dienst via een eender welk medium of in eender welke omgeving, dient u uw beste oordeel te gebruiken en voorzichtigheid aan de dag te leggen daar waar nodig.

Wanneer Bezoekers iets kunnen posten op een Monsanto Website
Als deze Website u toelaat om commentaren of andere Inhoud te posten of te uploaden op de Website, dan zijn de volgende bijkomende voorwaarden van toepassing op uw gebruik en worden zij bij deze door u geaccepteerd.

U begrijpt dat alle informatie, Inhoud, tekst, data, berichten of andere materialen, al dan niet gepost op de Website of privaat overgedragen (“Materialen”), onder de verantwoordelijkheid vallen van de persoon waarvan het Materiaal afkomstig is. U bent verantwoordelijk voor al het Materiaal dat u post, overdraagt of anderszins beschikbaar stelt voor anderen op de Website. U erkent en gaat ermee akkoord dat u alle risico’s verbonden met het gebruik van elk Materiaal moet beoordelen en zelf moet dragen, daarin inbegrepen enig vertrouwen op de juistheid en de volledigheid van het Materiaal.

Monsanto controleert dit Materiaal niet en garandeert daarom de juistheid, de integriteit of de kwaliteit van het Materiaal niet. Monsanto zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig Materiaal, met inbegrip van doch niet beperkt tot, enige fout of weglating in het Materiaal, of enig verlies of schade van welke aard dan ook, die werd opgelopen ten gevolge van het gebruik van enig Materiaal dat werd gepost, overgedragen of anderszins beschikbaar gesteld op de Website.
Aangezien Monsanto niet elke mededeling of informatie die gepost of overgedragen wordt door u of anderen op de Website, of aan anderen, controleert en kan controleren, is Monsanto niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze berichten, Monsanto behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken Materiaal waarvan zij meent dat dit niet behoort tot Inhoud die op de Website kan worden weergegeven, of dat beledigend, lasterlijk, obsceen, in overtreding met het auteursrecht of de merkenrechten, of anderszins onaanvaardbaar is, te verwijderen, te verplaatsen of te wijzigen.

U gaat er mee akkoord dat u het Materiaal niet zal gebruiken om:

• enig lasterlijk, beledigend, obsceen, haatdragend, pornografisch, onrechtmatig, illegaal, bedreigend of anderszins verwerpelijk materiaal te uploaden, te verspreiden of anderszins te publiceren;
• bestanden die virussen, wormen, besmette bestanden of enig ander gelijkaardige software of programma’s die schade aan de werking van andermans computer of eigendom kunnen veroorzaken, te uploaden of te verspreiden;
• anderen lastig te vallen, te stalken, te bedreigen of anderszins de wettelijke rechten (inclusief het recht op privacy en het recht op openbaarmaking) van anderen te schenden;
• enig Materiaal waarin u geen rechten bezit (op grond van een wet of een contractuele of fiduciaire overeenkomst) over te dragen of anderszins toegankelijk te maken;
• Materiaal te posten dat een inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, bedrijfsgeheimen, merkrecht of andere zakelijke rechten);
• opzettelijk of onopzettelijk enige toepasselijk lokaal, deelstatelijk, federaal of internationaal recht te schenden, met inbegrip van doch niet beperkt tot de reglementering uitgevaardigd door de U.S. Securities and Exchange Commission;
• enig ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal of enige andere vorm van aanprijzing over te dragen of anderszins beschikbaar te maken; en
• enig Materiaal bevattende werving van fondsen, reclame of aanprijzing van goederen en diensten, te verspreiden of anderszins te publiceren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Monsanto het Materiaal, of de bron of eigenaar van het Materiaal kan openbaar maken indien zij daartoe verplicht wordt door de wet of een juridische procedure, of om de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, of om de rechten van Monsanto, zijn klanten en/of Bezoekers van de Website te beschermen.

Monsanto’s rechten in Materialen beschikbaar op de Website
Tenzij u dit anders specifieert, zal elk Materiaal dat u overdraagt of anderszins beschikbaar stelt op deze Website onderworpen zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden en niet confidentieel noch eigendomsrechtelijk beschermd zijn. Door Materialen beschikbaar te stellen op deze Website verklaart u dat u hiervan de eigenaar bent of dat u onbezwaarde, overdraagbare rechten en toelatingen heeft, met inbegrip van doch niet beperkt tot, het publiciteitsrecht en rechten om persoonlijk identificeerbare informatie openbaar te maken, en verleent u automatisch Monsanto en haar filialen, een wereldwijd, royalty-vrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief recht en licentie om dergelijk Materiaal en producten die dergelijk Materiaal incorporeren (gedeeltelijk of in zijn geheel) te produceren, te verkopen, te gebruiken, te reproduceren, te publiceren, afgeleide werken te creëren, uit te voeren, tentoonstellen, te verspreiden, te importeren en over te dragen en dit in elke vorm, media of technologie, nu gekend of later ontwikkeld voor de volledige termijn van elk intellectueel eigendomsrecht dat kan bestaan in dergelijke Materialen voor eender welk doel, en om de naam van de eigenaar te publiceren in verband daarmee, of om de Materialen voor eender welk wettelijk doel te gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, het recht om een sub-licentie betreffende de Materialen aan derden te verlenen voor hun wettelijk gebruik en doeleinden. Indien uw Materialen, foto’s, digitale- of videobeelden bevatten die een kind afbeelden dat minderjarig is in zijn verblijfsstaat, verklaart u dat dat u de geschreven toestemming heeft van de ouders of van de voogd van het kind om de foto’s, digitale- of videobeelden te verschaffen. U garandeert dat u de noodzakelijke rechten heeft om de licenties beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden te verlenen. Onderhevig aan het bestaande recht, doet u afstand van enig moreel recht dat u of uw licentiegevers kunnen hebben in enig Materiaal.

Procedure voor vorderingen betreffende een Auteursrechtelijke Inbreuk
Alle kennisgevingen van vermeende auteursrechtelijke inbreuken moeten verstuurd worden naar de aangewezen vertegenwoordiger van deze Site. ALLE VERZOEKEN DIE NIET CONFORM OF RELEVANT MET DEZE PROCEDURE ZIJN, ZULLEN GEEN ANTWOORD ONTVANGEN. Monsanto respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en we vragen onze bezoekers hetzelfde te doen. Monsanto zal elke kennisgeving van een vermeende inbreuk verwerken en onderzoeken en zal geschikte acties ondernemen onder de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten. Na ontvangst van een kennisgeving, zal Monsanto actie ondernemen om enig Materiaal dat als inbreukmakend werd bevonden of dat het voorwerp van een inbreukmakende activiteit uitmaakt, te verwijderen of om de toegang er toe te verhinderen en zal ze actie ondernemen om enige referentie of link naar materiaal of activiteiten die inbreukmakend werden bevonden te verwijderen of de toegang er toe te verhinderen.
Indien u de mening bent toegedaan dat uw werk gekopieerd is op een wijze die een inbreuk op het auteursrecht uitmaakt, gelieve dan onderstaande informatie te bezorgen aan Monsanto. Gelieve er rekening mee te houden dat, om een geldige kennisgeving te verrichten, ALLE informatie die hieronder wordt weergegeven moet worden opgenomen:
1.         Een fysische of elektronische handtekening van de bevoegde persoon om op te treden namens de eigenaar van een exclusief auteursrecht waarop een vermeende inbreuk is gepleegd;
2.         Een beschrijving van het auteursrechtelijk werk dat volgens uw vordering een inbreuk uitmaakt;
3.         Een beschrijving en, indien mogelijk, het IP adres van het Materiaal dat volgens uw vordering een inbreuk uitmaakt op de Website;
4.         Uw adres, telefoonnummer en e-mail adres en alle andere redelijk toereikende informatie om Monsanto toe te laten u te contacteren;
5.         Uw verklaring dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de auteursrechtelijke eigenaar, zijn vertegenwoordiger, of de wet;
6.         Uw verklaring, gemaakt op straffe van meineed, dat de bovenvermelde informatie juist is en dat u de auteursrechtelijke eigenaar bent van of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop een vermeende inbreuk is gemaakt.
Kennisgevingen van vermeende auteursrechtelijke inbreuken moeten worden gericht aan:
Per post:
Monsanto Company Law Team  - Ter attentie van: 
Trademark Counsel       800 North Lindbergh Blvd.  St. Louis, MO 63167
Per e-mail: webguru@monsanto.com

Exoneratie
ALLE GEBRUIKERS VAN ONZE WEBSITES ERKENNEN EN STEMMEN ERMEE IN DAT MONSANTO ALS GEVRIJWAARDE PARTIJ IS GEEXONEREERD, VRIJGESTELD EN SCHADELOOS WORDT GESTELD VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR VORDERINGEN INGESTELD DOOR DERDEN IN VERBAND MET DE SITES, MET INBEGRIP VAN DOCH NIET BEPERKT TOT, ONRECHTMATIG OVERLIJDEN EN PERSOONLIJK LETSEL, GELDSCHADE, CONTANTE UITGAVEN EN GERECHTSKOSTEN, ERELONEN VAN ADVOCATEN, SCHADE AAN MATERIËLE EIGENDOM EN REPUTATIE, INCLUSIEF DOCH NIET BEPERKT TOT, SMAAD, RECHT OP OPENBAARMAKING EN SCHENDING VAN DE PRIVACY. MONSANTO BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM ZICH TE ONTHEFFEN, ZOWEL WETTELIJK ALS BILLIJK, VAN ENIGE ZAAK MET BETREKKING TOT FRAUDE OF ILLEGALE ACTIVITEITEN VERBONDEN MET HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITES;

Beëindiging
Monsanto mag deze Gebruiksvoorwaarden op eender welk ogenblik, onmiddellijk en zonder kennisgeving, beëindigen en, dienovereenkomstig uw toegang tot de Websites weigeren of stopzetten, indien u, in Monsanto’s eigen oordeel, nalaat zich te onderwerpen aan enige bepaling of voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden.

Rechtskeuze en Forum
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig het recht van de Staat Missouri, USA, zonder inachtneming van haar internationaal privaatrechtelijke regels. Voor alle geschillen die ontstaan uit of gerelateerd zijn aan onze Website of onze Gebruiksvoorwaarden, onderwerpt u zich aan de exclusieve persoonlijke jurisdictie en plaats van de statelijke en federale rechtbanken in het St. Louis District, Missouri.

Kennisgeving en Toestemming tot Elektronische Communicatie
U geeft toestemming om elektronische communicatie van ons te ontvangen. Wij zullen met u communiceren per e-mail of door het plaatsen van berichten op onze Website. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, mededelingen, toelichtingen en andere communicatie door ons aan u verschaft overeenstemmen met enige wettelijke vereiste dat zulke communicatie schriftelijk wordt ondertekend.

Gehele Overeenkomst
Door in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden, garandeert u dat u minstens de meerderjarige leeftijd heeft bereikt in uw verblijfsstaat of in uw geopolitieke jurisdictie. De bepalingen en voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen u en Monsanto met betrekking tot het gebruik van de Website en vervangt elke voorafgaande overeenkomst of afspraak die niet geïncorporeerd is in deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden ressorteren effect vanaf de datum van hun inwerkingtreding. Uw verder gebruik van de Website na de datum van inwerkingtreding impliceert uw aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.

Datum van inwerkingtreding
Deze Gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst herzien op 15 oktober 2013 en beheersen vanaf deze datum uw gebruik van deze Website tot dat een latere herziening wordt geplaatst op de Website.